Click here for information in English

Wijzigingen 2023.

Onze belangrijkste drijfveer is dat wij uw kind willen helpen om op te groeien tot een sociale, bekwame en zelfstandige volwassene. Onze pedagogisch medewerkers zijn hierbij erg belangrijk, dus daar willen wij goed voor zorgen.

Er is een enorm tekort aan pedagogisch medewerkers. De vraag naar kinderopvang blijft stijgen, terwijl het aantal pedagogisch medewerkers achterblijft. De werkdruk is hoog, wat zorgt voor onrust op de groepen. Dat is niet wat wij willen. Niet voor onze medewerkers. En zeker niet voor de kinderen. 

Daarom maken wij in 2023 keuzes in ons aanbod die in het teken staan van het werkplezier van onze medewerkers en die daarmee indirect ook een positieve invloed hebben op het welzijn van uw kind(eren) op de groep.

 


 

SK_afb_factsheet.png

Klik op afbeelding voor PDF

Tariefwijziging 2023.

Dagopvang en buitenschoolse opvang
Bekijk de uurtarieven voor dagopvang en buitenschoolse opvang (bso).

Peuterwerk
Bekijk de tarieven voor peuterwerk. De tarieven en vergoedingen voor peuterwerk verschillen per gemeente. Het is mogelijk dat de tarieven van uw gemeente pas na 1 januari bekend worden gemaakt. Op het moment dat uw gemeente de tarieven bekend maakt, ontvangt u van ons bericht. 

Netto kosten
De netto kosten voor kinderopvang zijn afhankelijk van uw inkomen. Met onze rekentool kunt u eenvoudig een berekening maken. Komt u er niet uit? Onze klantadviseurs denken graag met u mee! 

Onze kosten zullen komend jaar flink toenemen. In tegenstelling tot andere, niet-maatschappelijke, kinderopvangorganisaties, herinvesteren wij onze winst 100% in onze organisatie. Hiermee borgen wij de kwaliteit, continuïteit en toegankelijkheid. Om dit ook komende jaren te kunnen blijven doen, stijgen de tarieven voor 2023 met 8,5%.

Wij beseffen dat deze stijging impact heeft op u als ouder. Wij leggen graag uit waarom we hier toch toe genoodzaakt zijn. De drie belangrijkste redenen voor de stijging van onze tarieven zijn loonkostenstijging, maatregelen om de werkdruk te verlagen en stijging van de overige kosten.

1. Loonkostenstijging
De kosten van een kinderopvangorganisatie bestaan voor 72% uit loonkosten. De salarissen van onze medewerkers zijn vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) met een looptijd tot december 2022. De onderhandelingen zijn gestart, waarbij de vakbonden hebben ingezet op onder anderen een salarisverhoging die de inflatie compenseert. De uitkomsten worden pas later bekend, maar dit heeft wel direct invloed op onze kosten in 2023.

2. Werkdruk
Een ander belangrijk thema in de CAO-onderhandelingen is werkdruk. Momenteel wordt in de gehele kinderopvangbranche een hoge werkdruk ervaren. Uit onderzoek onder onze medewerkers, blijkt dat wij daar helaas geen uitzondering op zijn. Ook onze pedagogisch medewerkers vinden de werkdruk hoog. Daar kijken wij niet voor weg. We kunnen niet zeggen wat er in de CAO-onderhandelingen wordt afgesproken over het verlagen van de werkdruk. Wat het ook wordt, iedere oplossing kost geld. 

3. Overige kosten
Een onafhankelijk bureau brengt jaarlijks een rapport uit met de te verwachten kostenontwikkeling voor de kinderopvangbranche. Hierin worden onder anderen pensioenpremie, sociale lasten en inflatie meegenomen. De inflatie, simpel gezegd de algemene stijging van de kosten van goederen en diensten, is gedurende 2022 explosief gestegen. Deze stijging heeft effect op al onze kosten, zoals huisvesting, energie en inkoop van goederen.

1. Wat wordt de rijksnorm?
De rijksnorm is de maximale uurprijs die de Belastingdienst hanteert bij het bepalen van uw kinderopvangtoeslag. Voor dagopvang is de rijksnorm bepaald op € 9,12 en voor buitenschoolse opvang is de rijksnorm € 7,85. Let op, eerder zijn andere bedragen gecommuniceerd voor de rijksnorm. De Rijksoverheid heeft in december 2022 de rijksnorm twee keer verhoogd. 

2. Waarom is jullie uurtarief hoger dan de rijksnorm?
De rijksnorm van de Belastingdienst is voor ons niet toereikend om al onze kosten te kunnen dragen.

3. Wat betekent dit voor mij?
De netto kosten voor kinderopvang zijn afhankelijk van uw inkomen. Met onze rekentool kunt u eenvoudig een berekening maken. Komt u er niet uit? Onze klantadviseurs denken graag met u mee.

4. Waar vind ik mijn factuur?
Op deze pagina vindt u een uitleg waar u uw factuur kunt vinden en wat de cijfers op uw factuur betekenen.

5. Hebben ouders inspraak gehad op deze wijzigingen?
Zoals elk jaar zijn de tarieven en producten in een adviesaanvraag voorgelegd aan de centrale oudercommissie. De oudercommissie heeft op sommige onderdelen negatief advies gegeven op de wijzigingen voor 2023. Wij hebben vervolgens de centrale oudercommissie onderbouwd aangegeven dat wij omwille van bedrijfsmatige redenen geen andere mogelijkheid zien dan ons voorstel ongewijzigd door te voeren.

6. Het aanbod is dit jaar beperkter dan voorgaande jaren. Hoe komt dat?
Wij staan voor goede opvang. We willen uw kind de aandacht geven die het vraagt en verdient. Tegelijkertijd is er het aanhoudend tekort aan pedagogisch medewerkers. Dat dwingt ons om keuzes te maken. En daarom kiezen we ervoor om het aanbod te beperken en wát we doen góed te doen. Daar kunt u ons aan houden. 


 

Wijziging diensten 2023.

De ruilservice, en met name de beperkte mogelijkheden om ruiluren in te zetten, zorgt voor veel onrust op de groep. En is een extra werklast voor onze pedagogisch medewerkers. Daarom kunnen vanaf 1 januari 2023 geen ruiluren meer worden opgebouwd. Eerder opgebouwde ruiluren blijven nog geldig tot 365 dagen na de afgemelde dag en kunnen uiterlijk tot en met 31 december 2023 worden ingezet.

1. Waarom schaffen jullie de ruilservice af?
De afgelopen jaren hebben wij het ruilen als service kunnen aanbieden. Door het tekort aan personeel in de kinderopvang, merkten wij dat we steeds minder vaak konden voldoen aan de ruilaanvragen. Dat leverde teleurstelling op bij ouders. En soms ook frustratie. Het behandelen, en in veel gevallen afwijzen, van een ruilaanvraag, leidde tot extra werkdruk bij medewerkers. Om deze redenen wordt het ruilen niet meer als service aangeboden.

Om opvang te kunnen bieden zijn wij ook gebonden aan wet- en regelgeving zoals u kunt lezen op de website van de Rijksoverheid.

Bekijk meer informatie over onze ruilservice.

2. Wat betekent dit voor mij?
In 2023 bouwt u geen nieuwe ruiluren op. Eerder opgebouwde ruiluren kunt u tot 365 dagen na de afgemelde dag inzetten. Heeft u zich bijvoorbeeld op tijd afgemeld voor een opvangdag op 6 juni 2022, dan heeft u hier ruiluren voor ontvangen. Deze zijn geldig tot 6 juni 2023. Op 31 december 2023 vervallen alle ruiluren.

3. Op mijn locatie kon ik vaak nog wel ruilen, waarom schaffen jullie het dan af op alle locaties?
Met deze wijziging willen wij in één keer duidelijkheid creëren voor alle ouders en medewerkers.

4. Ik heb nog heel veel ruiluren over. Kan ik deze nog inzetten?
Ja, opgebouwde ruiluren kunt u tot 365 dagen na de afgemelde dag inzetten. Heeft u uw kind bijvoorbeeld op tijd afgemeld voor de opvangdag op 6 juni 2022, dan heeft u hier ruiluren voor ontvangen die geldig blijven tot 6 juni 2023. Ruiluren kunnen uiterlijk tot en met 31 december 2023 worden ingezet.

5. Ik wil mijn ruiluren wel inzetten, maar dat kan niet op mijn locatie. Krijg ik dit vergoed?
Nee, ruilen is een service op basis van beschikbaarheid. U had en heeft geen recht op een ruildag. Dit betekent dat u ook geen vergoeding ontvangt, als het inzetten van uw opgebouwde ruiluren niet mogelijk is. Ruiluren inzetten voor opvang op een andere locatie, doen we niet. We gunnen uw kind een bekende en veilige plek om te zijn. En ook de wet- en regelgeving staat dit niet toe.

6. Kan ik wel incidenteel extra opvang aanvragen?
Als er op uw locatie op de gewenste dag een plaats beschikbaar is, kunt u tegen betaling een extra opvangdag afnemen. Dit kunt u doen via het ouderportaal. Binnen de huidige omstandigheden zijn de mogelijkheden om incidentele opvang aan te vragen wel beperkt.

7. Moet ik mijn kind nog afmelden?
Ja! De belangrijkste reden is dat we uw kind verwachten. Als hij of zij dan niet komt maken de pedagogisch medewerkers zich zorgen, en nemen ze contact met u op. Daarnaast helpt het ons enorm in onze medewerkersplanning.

8. Ik heb al uren afgemeld voor 2023. Wat gebeurt daarmee?
U kunt de ruiluren die u hiervoor heeft ontvangen nog inzetten tot en met 31 december 2023.

9. Waarom krijg ik geen compensatie als ik mijn kind afmeld?
Uw kind(eren) komen op een of meer dagen en we houden dan ook een plaats gereserveerd voor uw kind(eren). Onze vaste lasten, zoals personeelsinzet, huisvesting en energiekosten gaan door, ook als u besluit om uw kind(eren) niet te brengen. 

10. Krijg ik nog een compensatie voor feestdagen?
Valt een contractdag op een feestdag? Dan kreeg u hier voorheen ruiluren voor terug. Met het vervallen van de ruilservice, komt deze compensatie te vervallen.

11. Waarom krijg ik geen compensatie bij feestdagen waarop mijn kind niet kan komen?
Op officiële feestdagen krijgen medewerkers, net als in andere branches, gewoon doorbetaald. Daarom worden deze uren op feestdagen in rekening gebracht. Deze uren komen ook gewoon in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Kijk voor meer informatie op deze website van de Rijksoverheid.

12. Ik heb een andere vraag over deze wijziging. Waar kan ik deze stellen?
Onze klantadviseurs staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Bekijk alle contactmogelijkheden.

Op een aantal dagen sluiten vanaf 2023 al onze locaties om 17.00 uur. Het gaat om de volgende dagen: 

  • Sinterklaasavond (5 december) 
  • Kerstavond (24 december) 
  • Oudjaarsavond (31 december) 

In 2023 vallen kerstavond en oudjaarsavond op een zondag, waardoor dit voor komend jaar alleen voor dinsdag 5 december consequenties heeft voor u. 

1. Wat is de reden dat jullie eerder sluiten op deze dagen?
Het geven van de juiste aandacht aan kinderen, begint bij medewerkers die ook zelf goed in hun vel zitten. We merken dat het aantal kinderen op deze avonden relatief laag is en het aantal verlofaanvragen van medewerkers hoog. Met het huidige personeelstekort in de kinderopvangbranche is het juist op deze avonden lastig de personeelsplanning rond te krijgen.

2. Dit zijn geen nationale feestdagen. Jullie zijn er toch juist om onze kinderen op te vangen op werkdagen?
Met het huidige tekort in de kinderopvangbranche zijn wij extra zuinig op ons personeel. Juist om ook in de toekomst onze diensten te kunnen blijven garanderen.

3. 5 december, sinterklaasavond, valt in 2023 op een dinsdag. Krijgen wij deze uren gecompenseerd?
Eerder hebben wij gecommuniceerd dat deze uren niet gecompenseerd worden. Dit beleid is gewijzigd, waardoor wij deze uren toch zullen compenseren.

4. Waarom is gekozen voor sinterklaas-, kerst- en oudjaarsavond en bijvoorbeeld niet voor het Suikerfeest en goede vrijdag?
We hebben gekozen voor de dagen waar in de vroege avond het minste kinderen zijn en voor de dagen waarop veel pedagogisch medewerkers graag eerder vrij zijn. Wij willen een aantrekkelijke werkgever blijven en daarom onze medewerkers de mogelijkheid bieden om op deze dagen eerder naar huis te kunnen gaan.

5. Kerstavond en oudjaarsavond vallen in 2023 op een zondag. Waarom communiceren jullie dan deze wijziging?
Door deze wijziging nu al te communiceren, kunt u daar ook in uw eigen planning voor 2024 alvast rekening houden.

6. Op officiële feestdagen zoals Kerstmis en Pasen is de opvang gesloten. Moet ik deze toch betalen?
U betaalt voor opvang op een of meerdere dagen per week. Als de dag valt op de weekdag waarop u opvang heeft, dan moet u deze dag betalen. Voor de kinderopvangtoeslag wijzigt er ook niets.

Wij hanteren de algemene voorwaarden van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Aanvullend op de algemene voorwaarden van de branche, hebben wij leveringsvoorwaarden en een huisreglement. Vanaf 2023 gelden nieuwe leveringsvoorwaarden en is het huisreglement aangepast.

Tips!

  • Geef het nieuwe uurtarief op tijd door aan de Belastingdienst. Het aantal contracturen vindt u op uw factuur. Ook kunt u een urenbijlage opvragen bij onze afdeling Klantadvies.
  • Met onze rekentool berekent u zelf wat uw netto-kosten gaan worden.
  • Wilt u weten of uw huidige contract nog het best bij jouw situatie past? Neem dan contact op met onze klantadviseurs!

Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies? Wij helpen u graag.