Medezeggenschap van ouders.

Wij stellen de inbreng van ouders zeer op prijs. Daarom heeft elke locatie een lokale oudercommissie. Per locatie zijn minimaal twee ouders lid. De leden vertegenwoordigen alle ouders. De lokale oudercommissie volgt het vestigingsbeleid, geeft advies en overlegt met de gebiedsmanager. Interesse om lid te worden? De gebiedsmanager vertelt je graag over de mogelijkheden.

 

Centrale oudercommissie.
Het adviesrecht wordt uitgevoerd op zowel locatie- als organisatieniveau. Het adviesrecht voor organisatiebreed beleid is door nagenoeg alle oudercommissies gemandateerd aan de overkoepelende ouderraad, de zogenaamde Centrale Oudercommissie (CO).

De Centrale Oudercommissie spreekt minimaal 4 x per jaar met de algemeen directeur over locatieoverschrijdende zaken. Daarbij is de CO in de gelegenheid (ongevraagd) advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake:

       • Algemeen kwaliteitsbeleid en pedagogisch beleidsplan
       • Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid
       • Openingstijden
       • Het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelactiviteiten ten behoeve van de kinderen
       • Wijziging van de klachtenregeling
       • Wijziging van de prijs

In de praktijk worden allerhande zaken door Skar besproken met en/of getoetst bij de CO. 

Even voorstellen.
De Centrale Oudercommissie bestaat uit de volgende leden.

       • Marieke van Zwieten
       • Guus van der Willigen
       • Nienke Kosse

De CO vergadert ongeveer acht maal per jaar, waarvan vier keer met de directie van Skar.

Contactgegevens.
De centrale oudercommissie is bereikbaar via
centrale-oudercommissie@skar.nl.


Medezeggenschapsreglement.
In ons medezeggenschapsreglement zijn de afspraken met de oudercommissies vastgelegd. Je kunt dit ook inzien in de informatiemap die op iedere locatie ligt.

Enthousiast geworden?

Dan wil je vast meer weten over onze diensten. Of misschien wil je zelfs bij ons komen werken. Hoe dan ook, we ontmoeten je graag!