Directeur Skar

Directeur Skar

DE ORGANISATIE.   

Skar Groep is een toonaangevende en missiegedreven speler die een brug slaat tussen kind en samenleving. Samen met haar partners en met een breed dienstenpakket verrijken en faciliteren zij de ontwikkeling van circa 10.000 opgroeiende kinderen. Alles wat zij doen, staat in het teken van haar doelstelling: een positieve bijdrage leveren aan het spelend leren van ieder kind in de leeftijdscategorie van 0 tot 13 jaar. Skar zoekt actief naar de samenwerking met ouders en met partners in de wijken en maakt onderdeel uit van Wij zijn JONG, een nationale speler op het gebied van kindontwikkeling en erkend voor(op)loper in innovatie. Onder Skar Groep vallen de labels Kinderopvang Skar (regio Arnhem) en Kwink Kinderopvang (Veenendaal).  

Skar Groep telt 800 toegewijde medewerkers en biedt dagopvang, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang, voorschoolse opvang en peuterwerk verspreid over 80 locaties in de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe en Renkum. Haar hoofdkantoor staat in Arnhem. Skar biedt volop mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van haar dienstverlening en medewerkers.  

Skar biedt ontwikkelingsarrangementen aan die nauw aansluiten bij de behoeften van kinderen en de wensen van ouders: een combinatie van kinderopvang, (pedagogische) ontwikkeling, begeleiding en ondersteunende activiteiten. Haar pedagogisch kompas vormt de ideologische basis van haar handelen en vertaalt zich naar de volgende kernwaarden. 

 • Ieder uniek kind is een bron van inspiratie, vol nieuwe creatieve ideeën.  
 • Welbevinden en betrokkenheid vormen de basis voor maximale ontwikkeling. Dit vormt een stevig fundament met eenduidige pedagogische pijlers:  
  • opvoeden doe je samen;  
  • in een rijke, uitdagende omgeving;    
  • met ruimte voor initiatief;  
  • altijd in dialoog.    

ONTWIKKELINGEN EN UITDAGINGEN. 

Na jaren van daling is de kinderopvangsector in 2017 en 2018 weer fors gegroeid. Het positieve economische sentiment en de goede werkgelegenheid zorgen voor een positieve impuls, evenals de verhoging van de kinderopvangtoeslag. Dit positieve effect zal mogelijk weer enigszins gedempt worden door de demografische krimp van het aantal kinderen. Het speelveld is echter sterk veranderd. Kindcentra zullen nog beter moeten inspelen op wensen van ouders door flexibele prijzen en opvangtijden, onderscheidende activiteiten, locaties in de omgeving van woonwijken en scholen, vaste gezichten en nauwe betrokkenheid aan te bieden.  

De sector staat voor een aantal bepalende keuzes voor de toekomst. De verdere samenwerking met peuterwerk en primair onderwijs is er daar een van. Deze samenwerking heeft als doel de ontwikkellijnen van kinderen beter op elkaar af te stemmen, al dan niet in de vorm van integrale kindcentra (IKC's). Wij zijn JONG loopt hierin voorop en heeft haar strategie hier reeds jaren geleden op aangepast en vroeg geanticipeerd op deze ontwikkelingen.   

Ook heeft de groep een stevige positie binnen de jeugdketen in Nederland en neemt  initiatief tot en haakt aan bij kansrijke en noodzakelijke initiatieven met gelijkgestemde  

organisaties. Zij heeft daarbij de functie van katalysator van innovaties door het stimuleren en creëren van interne samenwerkingen en externe co-creaties om haar 'maatschappelijke' missie te bereiken. Skar is financieel gezond, maar wordt als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen geconfronteerd met uitdagingen. Het sterk veranderde (stakeholder)speelveld en de voortdurende ontwikkelingen beïnvloeden de toekomstagenda van Wij zijn JONG.  

De marktomstandigheden bieden volop mogelijkheden en momentum om verder te investeren in professionaliteit en kwaliteit en het uitbreiden van het marktaandeel van Skar Groep. Zij vereisen echter ook een nieuwe werk- en leiderschapsstijl die beter is afgestemd op de huidige marktbehoefte en het sterk in omvang toegenomen stakeholderveld. Dit vraagt ook verandering van houding en gedrag, het loslaten van ingesleten gewoonten, meer 'lef' en creativiteit.  

Een essentieel onderdeel van de vernieuwde strategische langetermijnkoers van Skar is het vergroten en verbeteren van het arbeidspotentieel van de organisatie. Zo is mandaat en eigenaarschap lager in de organisatie belegd. Dit om optimaal gebruik te maken van ieders kwaliteiten, professionaliteit, zelfstandigheid en om lokaal ondernemerschap meer te stimuleren. Op deze manier is er meer ruimte voor 'couleur locale' en het organiseren van kleine en grootschalige (maatwerk)activiteiten samen met partners. Deze algehele toename in verantwoordelijkheid vraagt veel van met name de cluster- en gebiedsmanagers. Ook de doorontwikkeling van IKC’s vraagt onder andere op het gebied van strategische positionering, juridische structuren en hybride bedrijfsvoering nog de nodige investering en aandacht van  Skar Groep.  

STRUCTUUR.   

Wij zijn JONG is het directieorgaan en investment center van de gehele groep. Daaronder vallen de werkmaatschappijen in de vorm van vijf resultaatverantwoordelijke divisies:  

 • RIJKT (inclusief label Edux), expertisecentrum voor toegepaste pedagogie;  
 • KluppluZ, extra begeleiding voor kinderen met ondersteuningsbehoefte;  
 • KSS, bedrijfskundige ondersteuning voor kinderopvang, primair onderwijs en aanpalende branches;  
 • Korein Kinderplein, kindcentra in de Brainport-regio; 
 • Skar, (inclusief label Kwink), kindcentra in de regio’s Arnhem en Veenendaal.  

Wij zijn JONG kent een raad van bestuur, bestaande uit een voorzitter en een lid. De directeuren van de divisies vormen samen met deze raad van bestuur het concerndirectieteam. De dagelijkse leiding van Skar Groep ligt in handen van de directeur, die rechtstreeks rapporteert aan de raad van bestuur van Wij zijn JONG.  Skar Groep heeft een omzet van circa € 40 miljoen en telt 800 medewerkers, onder wie 3 clustermanagers, 10 gebiedsmanagers en 27 teamleiders. Skar kent een informele cultuur waarbij welbevinden en betrokkenheid van medewerkers centraal staan. Daarnaast is maatschappelijke betrokkenheid en het bieden van hoge kwaliteit diep verankerd in de organisatie.  

DE FUNCTIE.   

De directeur heeft de algemene leiding over Skar Groep, ontwikkelt het meerjarenbeleid in lijn met de strategie van Wij zijn JONG en weet dit te vertalen naar realisatie. De directeur stelt de begroting vast, bewaakt het budget en zoekt actief naar mogelijkheden om meer inkomsten te genereren en verantwoorde kostenbesparingen te realiseren. De directeur is het externe en interne 'boegbeeld' van Skar Groep en als onderdeel van het concerndirectieteam medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van Wij zijn JONG en de realisatie van divisie-overstijgende programma's en projecten. Hij of zij overziet de complexiteit en dynamiek van een organisatie met een aanzienlijk aantal locaties en onderkent de toegevoegde waarde van 'couleur locale'.  

De directeur is een inspirerende persoonlijkheid, is in staat op ondernemende wijze inhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen vanuit een integrale visie te verbinden aan een toekomstbestendige en ambitieuze visie voor Skar en weet deze om te zetten naar de juiste prioriteiten. Hij of zij signaleert kansen en bedreigingen in de markt, overziet het grotere geheel en verzilvert kansen.  

De directeur weet de organisatie en haar medewerkers te inspireren en te faciliteren bij het effectief bereiken van haar maatschappelijke en organisatiedoelstellingen, leiderschap te verstevigen en de aansluiting bij Wij zijn JONG te borgen.  

De belangrijkste opgave van de directeur is het verder bestendigen, verstevigen en uitbreiden van de positie van Skar in de regio en het aanjagen van de noodzakelijke cultuurveranderingen, waaronder het stimuleren van lef, ondernemerschap, (interne) samenwerking, wendbaarheid en het verbinden van binnen met buiten. Aansluitend op de veranderende marktbehoefte weet hij of zij ingesleten gewoonten te doorbreken.  

De directeur stelt ontwikkel-potentieel en 'eigenaarschap' centraal en weet vanuit vertrouwen een veilige werkomgeving te creëren en te bewaken, alsmede het arbeidsverzuim verder omlaag te brengen. Daarnaast zal hij of zij vormgeven aan het (door)ontwikkelen van strategische en bestuurlijke samenwerkingsverbanden met onder andere (jeugd)zorg, scholen en gemeenten op basis van complementariteit en vernieuwende marktcombinaties. Dit alles in lijn met de ambitie van Skar om nog actiever een waardevolle en concrete bijdrage te kunnen leveren aan kindontwikkeling en doorontwikkeling van de jeugdketen.  

De directeur heeft een zakelijke houding; goed kijken naar de haalbaarheid van besluiten is onontbeerlijk in deze rol.  

FUNCTIE-EISEN.   

De directeur:  

 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau en heeft ruime ervaring op directie- en/of bestuurdersniveau op het snijvlak publiek/privaat, waarbij ervaring in een grotere organisatie en de jeugdketen strekt tot aanbeveling;  
 • beschikt over ruime veranderkundige ervaring in maatschappelijke, dienstverlenende context;  
 • is een coachend en verbindend leider en zet mensen in hun kracht, met nadruk op eigenaarschap en ondernemerschap binnen de bedrijfsmatige kaders;  
 • is breed onderlegd, weet zich door ervaring goed te bewegen in het politieke, bestuurlijke en maatschappelijke stakeholdersveld, snapt belangen en weet samenwerkingen te concretiseren;  
 • overziet korte en lange termijn consequenties van wetswijzigingen en maatschappelijke ontwikkelingen, herkent kansen, weet deze te benutten en de continuïteit van Skar te bewaken en te optimaliseren;  
 • is een strategisch denker, heeft een stevige inhoudelijke visie, is creatief en kritisch;  
 • heeft een scherp oog voor een gezonde (financiële) bedrijfsvoering, weet inzichtelijkheid te vergroten en houdt controle op voortgang;  
 • heeft een ideologische inborst, maatschappelijk geëngageerd en intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen;  
 • is energiek, een inspirator en overtuigend drager van het gedachtegoed van Skar en hiermee een voortreffelijke representant van de organisatie;  
 • is een prettige collega die beschikt over luisterend en relativerend vermogen en de nodige organisatiesensitiviteit;  
 • is van nature nieuwsgierig en heeft humor en werkplezier hoog in het vaandel staan;  
 • is idealiter regionaal verankerd.  

PROCES. 

Wij zijn JONG laat zich in deze procedure bijstaan door Edith Zeevalk van Holtrop Ravesloot tel: +31 (0) 20 - 6470201. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door vóór 25 februari 2019 een korte motivatie inclusief actueel cv te sturen naar reacties@holtropravesloot.nl

 

 

   

Solliciteer direct