PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Kinderopvang Skar heeft samen met andere Arnhemse vertegenwoordigers van kinderopvangpartijen de intentieverklaring ‘grensoverschrijdend gedrag in de kinderopvang’ ondertekend. Deze intentieverklaring heeft als doel dat partijen zich inspannen om grensoverschrijdend gedrag in de kinderopvang op professionele wijze te voorkomen en te bestrijden.

Skar wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Het protocol Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang ondersteunt de organisatie in het voorkomen en indien nodig aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Iedereen op onze locaties - kinderen, ouders en medewerkers - hoort zich veilig te voelen.

Het protocol is opgesteld met inachtneming van geldende wetgeving: de Wet bescherming persoonsgegevens en de wet Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld.

Grensoverschrijdend gedrag is objectief moeilijk vast te stellen. Gedrag kan door elke persoon anders ervaren worden. Voor jonge kinderen is het moeilijk om onder woorden te brengen dat zij iets ervaren als grensoverschrijdend gedrag. Het is voor ons als kinderopvangorganisatie belangrijk grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Dit doen wij door: inzicht te geven in wat wij verstaan onder grensoverschrijdend gedrag; gedragsregels voor kinderen en beroepskrachten te formuleren en na te leven; een helder stappenplan te volgen bij een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag; een interne contactpersoon beschikbaar te stellen; aangesloten te zijn bij een externe geschillencommissie en helderheid te geven in verantwoordelijkheden van directie en management.