PEDAGOGISCH BELEID

Wij werken met het Pedagogisch beleid van Wij zijn JONG.

U vindt de Pedagogische en praktische afspraken van uw locatie op de desbetreffende locatiepagina. 

Uw kind centraal!

Ouders ervaren dat wij een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun kind. Kinderen zijn nieuwsgierig. Zij willen ontdekken en leren. Dit gaat spelenderwijs.

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind dit in zijn of haar eigen tempo kan doen. Vanuit het eigen plezier, interesse en levenslust. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren, waarderen, ondersteunen en dagen uit. Uiteraard voldoen al onze medewerkers aan de wettelijk vereiste kwalificaties. Er is een aanbod in activiteiten en spelmateriaal in alle leeftijden zowel binnen als buiten. Het kind kan zelf kiezen wat hij of zij doet en op onderzoek uit gaan. Onze pedagogisch medewerkers werken volgens het pedagogisch beleid. Dit biedt een basis en houvast voor de medewerkers. Verder heeft iedere locatie een werkplan, waarin iedere ouder kan lezen wat de belangrijkste peilers van de opvang zijn en hoe daar invulling aan gegeven wordt. Op de website staat van iedere locatie het rapport van de inspectie.
 

Samenwerking met ouders

De samenwerking tussen ouders en pedagogisch medewerkers bevordert de kwaliteit van de opvang. De opvoeding binnen het gezin en de kinderopvang zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ouders zijn uiteraard eindverantwoordelijk en deskundig waar het hun eigen kind betreft. Onze pedagogisch medewerkers zijn deskundig voor wat betreft de ontwikkeling van kinderen in het algemeen en in de groep. Ieder kind heeft een mentor. Bij het halen en brengen geven de overdrachtsgesprekjes een goede gelegenheid om informatie uit te wisselen. Bij de kinderdagopvang wordt er ook wekelijks gebruik gemaakt van overdrachtsklappers. Daarnaast observeert de mentor de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Als hier aanleiding voor ons, vindt uiteraard terugkoppeling aan de ouders. In ieder geval worden bevindingen jaarlijks door de mentor van het kind besproken met ouders.
 

Spelenderwijs leren

Kinderopvang Skar is koploper in Nederland voor wat betreft het aanbieden van wettelijk erkende programma’s voor ‘voor- en vroeg schoolse voorziening’ (VVE). Dit zijn programma’s waarbij kinderen spelenderwijs leren ter voorbereiding op de basisschool. Om een achterstand in te lopen of kinderen gewoon een goede start te geven.

Een aantal van onze locaties zijn hier speciaal voor ingericht. Letterlijk en figuurlijk. Op deze zogenaamde ‘VVE-locaties’ zijn alle medewerkers gecertificeerd om volgens de methode ‘Kaleidoscoop’ te werken en is bijvoorbeeld de indeling van de ruimtes aangepast. Volgens welke methode dit spelenderwijs leren plaatsvindt, in onze regio ‘Kaleidoscoop’, is afhankelijk van de gemeente en wordt gebaseerd op gebruikte methodiek in het basisonderwijs binnen die gemeente, zodat sprake is van een goede aansluiting.

Op de kinderdagverblijven wordt gebruik gemaakt van de activiteiten uit de VVE methode Uk en Puk.