OUDERBETROKKENHEID

Kinderopvang Skar hecht veel belang aan het contact met ouders en verzorgers. Dit vindt op verschillende manieren plaats.

Overdracht

Bij het brengen en/of halen, wisselt u informatie uit met de medewerkers. Op het kinderdagverblijf hebben wij bovendien een schriftelijke overdracht. U kunt altijd een afspraak maken voor een uitgebreider gesprek met de mentor van uw kind.

Ouderavonden

Iedere locatie organiseert (soms samen met de andere locaties in de wijk) een ouderavond over een interessant onderwerp of over het reilen en zeilen op de locatie zelf.

Lokale Oudercommissie

In de Wet Kinderopvang is het adviesrecht van ouders en verzorgers geregeld vanuit het idee dat inspraak op een aantal fundamentele punten moet worden georganiseerd. Wij willen echter niet alleen voldoen aan wet- en regelgeving. Wij vinden ouderparticipatie bij beleidsvorming en de dagelijkse gang van zaken van cruciaal belang. Daarom vinden wij het plezierig dat op onze locaties oudercommissies zijn ingesteld. Deze oudercommissies werken volgens vastgestelde reglementen. Daarin ligt vast op welke wijze zij invulling geven aan hun rol. De Oudercommissie spreekt met de locatiemanager over lokatiespecifieke zaken. Op de website van de locatie vindt u meer informatie over uw oudercommissie.

Centrale oudercommissie

Het adviesrecht wordt uitgevoerd op zowel locatie- als organisatieniveau. Het adviesrecht voor organisatiebreed beleid is door nagenoeg alle oudercommissies gemandateerd aan de overkoepelende ouderraad, de zogenaamde Centrale Oudercommissie (CO).

De Centrale Oudercommissie spreekt minimaal 4 x per jaar met de algemeen directeur over locatieoverschrijdende zaken. Daarbij is de CO in de gelegenheid (ongevraagd) advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake:

  1. Algemeen kwaliteitsbeleid en pedagogisch beleidsplan;
  2. Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid;
  3. Openingstijden;
  4. Het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelactiviteiten ten behoeve van de kinderen;
  5. Wijziging van de klachtenregeling;
  6. Wijziging van de prijs.

In de praktijk worden allerhande zaken door Kinderopvang Skar besproken met en/of getoetst bij de CO. Wilt u meer informatie of heeft u een vraag aan de Centrale Oudercommissie van Skar? Dan kan dat via centrale-oudercommissie@skar-oc.nl.

Even voorstellen

De Centrale Oudercommissie bestaat uit de volgende leden.

  • Emil Bosman (voorzitter)
  • Karin van Zuilen 
  • Linda van den Dries
  • Pascal van den Berg

De CO vergadert ongeveer acht maal per jaar, waarvan vier keer met de directie van Kinderopvang Skar.

Meer informatie over ouderparticipatie kunt u ook terugvinden op de website van BOINK.