• Header foto skar

PLUS ARRANGEMENT

Koop voor aanvang van een jaar extra dagen in en profiteer van lagere uurtarieven op al uw uren, waardoor u in veel gevallen netto voordeliger uit bent!

Bij Kinderopvang Skar kunt u een keuze maken uit verschillende contractvormen. Indien u een contract hebt voor 40 of 52 weken per jaar, kunt u extra dagen inkopen. Doordat u meer uren afneemt, kunnen wij u een voordeliger uurtarief voor alle afgenomen uren bieden.
 

Hoe werkt het?

Hebt u een overeenkomst voor 1 dag per week, dan koopt u 1 extra dag. Hebt u een overeenkomst voor twee dagen, dan koopt u twee dagen extra, enzovoorts. Door het inkopen van extra uren neemt u op jaarbasis meer opvanguren af. Wij kunnen u vervolgens alle opvanguren tegen een lager uurtarief bieden. Het is hierbij van belang voor aanvang of aan het begin van een kalenderjaar te starten met dit plusarrangement.

Indien u voor deze mogelijkheid kiest, houd dan rekening met de wetgeving die bepaalt dat ouders met kinderen in de dagopvang (0 tot 4 jaar) recht hebben op kinderopvangtoeslag voor 140% van de werkuren van de minst werkende partner. Voor schoolgaande kinderen (4 tot 13 jaar) die gebruikmaken van buitenschoolse opvang, mogen ouders 70% van de werkuren van de minst werkende partner declareren. Alle soorten kinderopvang waarvan de klant gebruik maakt, tellen mee in berekening van toeslag waarop het recht heeft.
 

Wat betekent dat voor de kosten?

U neemt meer uren af. Omdat u al deze uren voor een lager tarief afneemt, is uw bruto jaarbedrag nagenoeg gelijk aan het bruto jaarbedrag van een regulier arrangement. Uw netto jaarbedrag, het bedrag na ontvangen van kinderopvangtoeslag, zal echter veelal lager zijn. Dat komt omdat in dat geval het uurtarief dichter ligt bij de rijksnorm: het tarief waarover u kinderopvangtoeslag ontvangt. Dit is echter ook afhankelijk is van uw persoonlijke situatie en gezinsinkomen. Om te weten of dit voor u voordelig is, kunt u het beste een berekening maken via de rekentool op onze website. Vragen? Neem contact op met onze klantadviseurs.

Wat kunt u doen met de extra opvangdagen?

Voor ouders met een 40 weken contract, is het mogelijk om deze dag in te zetten tijdens de schoolweken als extra dag of bijvoorbeeld tijdens een studiedag. Ouders met een 52 weken contract kunnen deze dag flexibel het hele kalenderjaar inzetten. Er zijn ook ouders die de extra dag niet inzetten, maar wel het plusarrangement afnemen omdat de netto-kosten voor hen lager zijn dan bij het regulier arrangement.
 

Spelregels

 • De extra dag(en) opvang is (zijn) afhankelijk van uw contractdag(en). Dus wanneer u 1 dag afneemt, koopt u 1 dag extra, bij 2 dagen 2 dagen extra, etcetera.
 • U kunt natuurlijk altijd meer extra dagen inkopen: ook voor deze uren betaalt u dan het lage uurtarief.
 • Indien u minder extra dagen afneemt dan uw reguliere contract (dus stel 1 extra opvangdag, terwijl uw kind 2 dagen opvang per week afneemt), dan gelden de tarieven van het regulier arrangement voor alle opvanguren (zie ook tarieven ‘extra opvang’) en niet het lage tarief van het plusarrangement.
 • U kunt de extra dag als volgt inzetten:
  • BSO 40 weken contract voor een studiedag van uw kind.
  • BSO 52 weken contract voor studie- of vakantiedag.
  • KDV 40 weken voor een extra opvangdag in schoolweken.
  • KDV 52 weken voor een extra opvangdag of vakantiedag.
 • De extra opvangdag(en) is (zijn) geldig binnen het lopende kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december). Niet opgenomen dagen vervallen per het einde van het kalenderjaar of bij beëindiging van het contract.
 • De extra opvangdag dient bij voorkeur 2 weken vooraf te worden aangevraagd bij uw kinderopvanglocatie. Zij beoordelen of uw aanvraag gehonoreerd kan worden op basis van de wet- en regelgeving en de capaciteit van de locatie. Wij doen er alles aan om aan uw wens tegemoet te komen.

Plaatsgarantie

We kunnen plaats garanderen onder bepaalde voorwaarden:

 • Er voldoende plaats is op een locatie, zodanig dat het maximale aantal kinderen (en de leidster – kind ratio) niet overschreden wordt en we ons te allen tijde houden aan de wettelijke vastgestelde richtlijnen.
 • Voor studiedagen geldt dat er bij veel of weinig belangstelling uitgeweken kan worden naar een andere, nabijgelegen, locatie of dat er gekozen kan worden voor een groepsactiviteit op een andere, ruimere locatie.
 • Wij streven ernaar dat wij uw kind op dezelfde stamgroep opvangen bij dezelfde groepsleiding. Uw kind kan ook geplaatst worden op een andere, tweede, stamgroep: hiervoor is toestemming van de ouder nodig.

Advies op maat?

Wilt u weten wat uw netto kosten voor kinderopvang bedragen? Met behulp van onze rekentool kunt u deze kosten eenvoudig en snel berekenen.

NAAR DE REKENTOOL