PROCEDURE KLANTREACTIES (EXTERN)

  1. Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie.
  2. De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient.
  3. Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
  4. De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij Kinderopvang Skar, aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie.


Niet behandeld kunnen worden:

  • geschillen die geen betrekking hebben op de kwaliteit van de kinderopvang.
  • geschillen betreffende de niet-betaling van een factuur indien daaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt.
  • geschillen met betrekking tot schade als gevolg van dood, lichamelijk letsel of ziekte.

Aanmelding is laagdrempelig, een advocaat is niet nodig. De uitspraak is bindend.